Karaté et D.A.

Karaté et Disciplines Associées

FlyerFede1Flyerfede2

Flyerfede3Flyerfede4

LES DISCIPLINES   pratiquées au sein  de  la  ZID

 

 • KARATE SHOTOKAN
 • KARATE SHITO RYU
 • KARATE WADO RYU
 • KARATE CONTACT
 • KARATE JUTSU
 • BODY KARATE
 • TAI JITSU
 • NIHON TAI JITSU
 • YOSEIKAN BUDO
 • KRAV MAGA
 • AMV (Arts Martiaux Vietnamiens)
 • WUSHU
 • KEMPO
 • KYOKUSHINKAI
 • NUNCHAKU
 • AITO BATON SELF DEFENSE
 • SHIDOKAN
 • TAI DO
 • SHOTOKAI
 • SHINDOKAI
 • TOREIKAN BUDO
 • PENCHAK SILAT
 • KALI ESCRIMA